hcsteel.vn Thep ong | Ong thep | C?ng Ty Thép H?i Phòng | báo giá s?t thép

hcsteel.vn
Title: Thep ong | Ong thep | C?ng Ty Thép H?i Phòng | báo giá s?t thép
Keywords:
Description: Thep ong | Ong thep | C?ng Ty Thép H?i Phòng | báo giá s?t thép Trang Ch? Gi?i Thi?u HàNG M?I NH?P Liên H? 0 1 2 3 4 5 PH? TRáCH KINH DOANH Mr Lê H?U C??NG Mobile : 0913.241.566 BáO GIá THéP ?NG Fax:
hcsteel.vn is ranked 11275339 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,089. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. hcsteel.vn has 43% seo score.

hcsteel.vn Information

Website / Domain: hcsteel.vn
Website IP Address: 210.245.86.54
Domain DNS Server: dns2.fpt.vn,dns1.fpt.vn

hcsteel.vn Rank

Alexa Rank: 11275339
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hcsteel.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,089
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue $829
Yearly Revenue: $10,089
Daily Unique Visitors 2,543
Monthly Unique Visitors: 76,290
Yearly Unique Visitors: 928,195

hcsteel.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Date Thu, 04 Aug 2016 19:29:29 GMT
Server Apache/2
Content-Type text/html; charset=utf-8

hcsteel.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage

hcsteel.vn Traffic Sources Chart

hcsteel.vn Similar Website

Domain Site Title

hcsteel.vn Alexa Rank History Chart

hcsteel.vn aleax

hcsteel.vn Html To Plain Text

Thep ong | Ong thep | C?ng Ty Thép H?i Phòng | báo giá s?t thép Trang Ch? Gi?i Thi?u HàNG M?I NH?P Liên H? 0 1 2 3 4 5 PH? TRáCH KINH DOANH Mr Lê H?U C??NG Mobile : 0913.241.566 BáO GIá THéP ?NG Fax: 0313.970.591 Email: hpsteel@gmail.com thephungcuong@gmail.com H? TR? TR?C TUY?N Mr Nguy?n Th?ng Mr Lê Quang THéP ?NG HàN TH?NG THéP ?NG HàN XO?N THéP ?NG M? K?M THéP ?NG HàN CAO T?N THéP ?NG ?úC CARBON ?NG THéP S?n ph?m nh?p kh?u Thép ?ng Thép ?ng ?úc Thép ?ng Hàn Thép ?ng m? k?m Thép ?ng các lo?i Các lo?i thép khác H? TR? BáN HàNG Liên k?t chúng t?i v?i : --------------------------------- + TIN T?C N?I B?T: - ?NG THéP ?úC 406mm X 28mm -?NG THéP ?úC SCH 40 -?NG THéP ?úC SCH80 - http://ongthephungcuong.com H?i PhòngHà N?iTP H? Chí MinhL?ng S?nVinh?à N?ngHu?Nha TrangTr??ng SaV?ng TàuC?n Th?Cà MauPhú Qu?c NguoiYenThanh.Com ?ang T?i D? Li?u Hanoi Sydney Hongkong London 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C?ng ty c? ph?n thép Hùng C??ng C?ng ty c? ph?n thép Hùng C??ng là m?t trong nh?ng nhà nh?p kh?u thép ?ng hàng ??u Vi?t Nam. Chúng t?i có nhi?u n?m kinh nghi?m trong kinh doanh thép ?ng và ??ng th?i có các m?i quan h? lau dài v?i các nhà s?n xu?t, ??i di?n bán hàng c?a các nhà máy l?n trên th? gi?i. S?n ph?m thép ?ng c?a c?ng ty chúng t?i ???c nh?p kh?u t? Chau ?u, Nh?t B?n, Nga, Ucraina, Trung Qu?c và Hàn Qu?c.... Chúng t?i s?n sàng cung c?p cho khách hàng nhi?u lo?i ?ng thép khác nhau t? ?ng thép ?úc, ?ng thép hàn, ?ng thép m? k?m dùng cho d?n d?u, d?n khí, c?ng nghi?p ?óng tàu, c? khí ch? t?o, m?t trong s? các khách hàng c?a chúng t?i nh?: C?ng ty ?óng tàu Phà R?ng, c?ng ty ?óng tàu Nam Tri?u, c?ng ty ?óng tàu B?n Ki?n...và các c?ng ty xay d?ng x?ng d?u v?i ph??ng cham: "UY TíN - CH?T L??NG" . Chúng t?i r?t mong mu?n ???c h?p tác v?i các ??i tác trong n??c c?ng nh? ngoài n??c... Tin T?c Ngành thép Trung Qu?c l?i cao trong n?a ??u 2016 ( 04.08.16 ) DN t? xác ??nh thép NK có hay kh?ng b? áp d?ng ch?ng bán phá giá ( 04.08.16 ) Trung Qu?c tính l?p hai “siêu t?p ?oàn” thép ( 03.08.16 ) B?ng d?ng l?i l?n nh? thu? t? v?! ( 02.08.16 ) Kh?ng nên b?o h? ph?i thép? ( 02.08.16 ) Ch?a có th?ng tin v? nghi v?n thép Trung Qu?c "??i l?t" thép Vi?t Nam ( 02.08.16 ) Thép Trung Qu?c b? nghi g?n mác Vi?t xu?t sang EU: Vi?t Nam ?i?u tra, xác minh ( 01.08.16 ) M? và chau ?u ??ng lo?t giáng ?òn ?au vào thép Trung Qu?c ( 01.08.16 ) Th?ng Kê Truy C?p H?m Nay 289 H?m Qua 2217 Tháng Này 7925 T?ng 1041095 IP: 69.30.245.202 H?m Nay: 05 Tháng 8, 2016 Visitors Counter C?NG TY C? PH?N THéP HùNG C??NG ??a ch?: Km 87 + 900, ???ng 5 M?i, X? Nam S?n, Huy?n An D??ng,Thành Ph? H?i Phòng, Vi?t Nam. ?i?n tho?i: 031.3970590 Fax: 031.3970591 Email: thephungcuong@gmail.com Lên trên

hcsteel.vn Whois

Domain Name: HCSTEEL.VN